EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


اعلامیه انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در پیوند به روز جهانی تلویزیون
دوشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۱

تلویزیون از جمله رسانه های دیداری از جایگاه خوبی در بین مردم افغانستان برخوردار بوده و در آگاهی ، بیداری جامعه و روشن ساختن اذهان عامه نقش مهمی داشته است.

نخستین تلویزیون ۴۴سال قبل از امروز بگونه رسمی نشرات اش را در افغانستان آغاز کرد، در دو دهه گذشته تلویزیون در افغانستان رشد چشم گیر داشته و شمار تلویزیون های جهانی خصوصی، ملی و محلی در مرکز و ولایات به ۱۳۷ می رسید.

امروز ۲۱ نوامبر مصادف است به روز جهانی تلویزیون که در سال ۱۹۹۶ میلادی از طرف سازمان ملل متحد نامگذاری شده است.

یافته های انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نشان میدهد که پس از تحول سیاسی در افغانستان نشرات ۵۴ تلویزیون متوقف شده و ۸۳ تلویزیون خصوصی، ملی و محلی در مرکز و ولایات نشرات دارند که با توقف نشرات ۵۴ تلویزیون ۱۷۲۴ تن وظایف شان را از دست داده که ۱۳۶۹ تن آنان مرد و ۳۵۵ تن آنان زنان هستند.

به اساس یافته های انجمن ژورنالیستان افغانستان هم اکنون ۲۰ دستگاه تلویزیون در کابل و ۶۳ تلویزیون در ولایات نشرات دارند.


کارت

کارت