تماس

تماس با نسخه فارسی سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

info(at)ifj-farsi(dot)org

تماس با بخش کارت خبرنگاری بین‌المللی نسخه فارسی سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

presscard(at)ifj-farsi(dot)org

تماس با مسولان بخش خاورمیانه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران (تماس تنها به زبان انگلیسی)

 

 

آقای منیر زعرور

[email protected]

خانم سارا بوشطوب

[email protected]

دفتر مرکزی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

IPC-Residence Palace, Bloc C
Rue de la Loi 155
B-1040 Brussels
BELGIUM

Telephone: +32 (0)2 235 22 00
Telefax: +32 (0)2 235 22 19
E-Mail: ifj(at)ifj(dot)org