تماس

 

 

تماس با نسخه فارسی سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

info(at)ifj-farsi(dot)org

 

تماس با بخش کارت خبرنگاری بین‌المللی 

presscard(at)ifj-farsi(dot)org

 

تماس با مسئولان بخش فارسی سایت فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

آقای حنیف مزروعی؛ مسئول میز ایران و سردبیر بخش فارسی

[email protected]

آقای محسن مهیمنی؛ جانشین سردبیر

[email protected]

 

تماس با مسئولان بخش خاورمیانه فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

(تنها به زبان انگلیسی)

آقای منیر زعرور؛ مسئول سیاستگذاری و برنامه‌های بخش خاورمیانه و جهان عرب

[email protected]

خانم سارا بوشطوب؛ مشاور حقوق نویسندگان و مسئول ارشد پروژه‌ها و کمپین‌ها

[email protected]

 

دفتر مرکزی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران

IPC-Residence Palace, Bloc C
Rue de la Loi 155
B-1040 Brussels
BELGIUM

Telephone: +32 (0)2 235 22 00
Telefax: +32 (0)2 235 22 19
E-Mail: ifj(at)ifj(dot)org