EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


سهم اندک زنان از سردبیری ارشد خبر
سه شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۳

تحقیقات جدید موسسه رویترز به بررسی حضور زنان در سمت سردبیری ارشد در رسانه‌های مهم خبری در پنج قاره پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که تنها بیست‌وچهار درصد از سمت‌های ارشد سردبیری در اختیار زنان است. این یافته‌ها نشان می‌دهند که نابرابری جنسیتی چگونه می‌تواند به تقویت برداشت‌های غلط درباره زنان هم در محیط فعالیت روزنامه‌نگاری و هم در موضوعاتی که توسط روزنامه‌نگاران پوشش داده می‌شود، منجر شود.

رویترز در این پژوهش، دویست و چهل رسانه خبری مهم آنلاین و آفلاین را بررسی کرده است. در رسانه‌های مورد بررسی، زنان تنها بیست‌وچهار درصد از سردبیران ارشد اخبار را تشکیل می‌دهند در حالی که در برخی از این کشورها، تعداد زنان روزنامه‌نگاران از مردان بیشتر است.

رویترز یافته‌های جدید خود را با داده‌های چهارسال گذشته مقایسه کرده است. سهم زنان در میان سردبیران ارشد از سال ۲۰۲۰ تنها دو درصد افزایش یافته است. تحلیل موسسه رویترز پیش‌بینی کرده است که با این سرعت، برابری جنسیتی در چنین موقعیت‌هایی تا سال ۲۰۷۴ محقق نخواهد شد.

موسسه رویترز در بخش نتیجه‌گیری این پژوهش بر این نکته تاکید کرده است که سردبیران ارشد باید نماینده تمام جامعه «با تمام تفاوت‌ها و تنوع آن» باشند.


کارت

کارت