EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


با خبرنگاران به مانند سایر افراد ملکی رفتار گردد
دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰

هرات – ۱۰ اسد ۱۴۰۰

صبح امروز موتر حامل شکیب شمس، خبرنگار سلام وطن دار و خانمش ستوری کریمی، خبرنگار خبرگزاری پژواک در هرات هدف حمله طالبان قرار گرفت و خودشان اسیر این گروه شد اما با پادرمیانی ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان دوباره آزاد شد، آقای شمس میگوید به خودشان آسیبی نرسیده است.
آقای شمس گفت: ” لحظات قبل برای تهیه گزارش به نزدیک خط نخست نبرد در سرک پُل مالان رفته بودیم، همه چیز عادی بود و مردم رفت آمد میکرد و دو تانک نیروهای اردوی ملی که در ساحه حضور داشت چیزی برای ما نگفت و وقتی ۵۰ متر از تانک نیروهای ارتش دور شدیم، ناگهان بالای موتر ما شلیک شد.
خوشبختاته گلوله ها به یک قسمت دروازه و آینه رهنما اصابت کرد.
طالبان ما را گرفتند به نزد ولسوال شان بردند وقتی خود را معرفی کردیم که خبرنگار هستیم و پس از بررسی گوشیهای ما، با پادرمیانی ذبیح الله مجاهد پس از ۲۰ دقیقه رها شدیم.”
رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد ضمن قدردانی از عدم اذیت رهایی زود هنگام خبرنگاران توسط طالبان از طرف های درگیر میخواهند تا با خبرنگاران که افراد ملکی استند و در ساحه شان داخل می شوند رهنمایی دقیق و به موقع نموده و حین داخل شدن در ساحه درگیری با ایشان در پوشش خبری همکاری لازم نمایند.


کارت

کارت