EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


اظهار نگرانی از اظهارات ضد رسانه‌ای گلبدین حکمتیار
دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

مرکز خبرنگاران افغانستان، با ابراز نگرانی از اظهارات اخیر گلبدین حکمتیار در مورد رسانه ها، از این رهبر سابق جهادی می خواهد مطابق با قانون اساسی کشور، به آزادی بیان که یک حق بنیادی مردم است احترام بگذارد.

گلبدین حکمتیار که بعد از توافق صلح با دولت و سال زندگی در خفا، در محضر عام ظاهر شده است به تازگی چند بار به رسانه ها تاخته است و با لعنت فرستادن به رسانه ها و شریر خواندن آنها گفته است که برخی از این رسانه ها برای تفرقه اندازی در بین مردم و در راستای منافع دشمنان افغانستان کار می کنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان بر این باور است که صلح و امنیت یک موهبت الهی است و رسانه ها به عنوان وسایل ارتباط جمعی بازتاب دهنده صدای مردم هستند، بنابراین رهبر حزب اسلامی در صورتی که خواهان تامین صلح در کشور است نباید به دست اندرکاران رسانه ها که خود قربانی جنگ و خشونت بوده اند و دست کم ۶۷ قربانی در یک و نیم دهه اخیر داده اند، بی احترامی کند.

شریر و تفرقه انداز خواندن رسانه ها نه تنها کمکی به تامین صلح نمی کند، بلکه توهینی صریح و تهدیدی روشن علیه بنیادهایی است که صدای مردم به ویژه صدای مظلومان و قربانیان جنگ، خشونت و فساد و زورگویی را بازتاب می دهند.

این نهاد مدافع خبرنگاران و رسانه های آزاد از رهبر حزب اسلامی می خواهد به قانون اساسی کشور که وی آن را پذیرفته است و برپایه آن با دولت توافق نامه صلح امضا کرده است، احترام بگذارد و در صورتی که شکایتی از رسانه و یا خبرنگاری دارد آن را از طریق مجرای قانونی آن که همانا کمیسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه یی است پیگیری کند.

آقای حکمتیار بداند که افغانستان، افغانستان چند دهه پیش نیست و این کشور آگاه شده است و دست اندرکاران رسانه ها که بخشی از قشر تحصیل کرده و آگاه افغانستان را تشکیل می دهند با اطلاع درست از دین، فرهنگ و هویت وطن خود کار می کنند و همواره برای بهبودی و رونق و رفا شهروندان کشور کار کرده اندږ

باید خاطر نشان کرد که در وضعیت کنونی که کشور در جنگ ناخواسته بسر می برد و فقر، فساد و قانون گریزی بیداد می کند، از کسی که مدعی است برای صلح و تقویت حکومت داری تلاش خواهد کرد انتظار نمی رود به رسانه ها که از بنیادهای یک نظام مردم سالار است آشکارا توهین نماید و آنها را تهدید کند.


کارت

کارت