EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


خبرنگار و تصویربردار تلویزیون ملی ارزگان از سوی یک سرباز ارتش لت و کوب شد
چهارشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۸

محمد نسیم وطن‌دوست، تصویربردار تلویزیون ملی ارزگان از سوی یک سرباز، ارتش مورد لت و کوب قرار گرفته است.
آقای وطندوست می‌گوید که ظهر امروز ‌ در برگشت از پوشش یک برنامه از شهرداری ترین‌کوت در چوک این شهر ، زمانی که از جریان یک راهپیمایی تصویربرداری داشتم، موترهای مربوط به لوای چهارم ارتش با سرعت خیلی ها زیاد از کنارم گذشتند، در همین زمان اجمل وصال خبرنگار تلویزیون ملی خواست از موتر های ارتش تصویر برداری کند، یک سرباز از یکی این موتر ها به سوی من و این خبرنگار هجوم آورده و هر دوی ما را مورد لت و کوب قرار دادند.
به گفته وطندوست این سرباز ارتش سردار ولی نام داشته و تاکید نموده است که در بند وزازرت دفاع هم نیست.
رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد از وزارت دفاع کشور خواست تا عامل لت و کوب خبرنگار و تصویر بردار رادیو تلویزیون ملی ارزگان را به پنجه قانون بسپارد تا مورد بازپرس قرار گیرد.
روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع ملی از بررسی جدی این قضیه اطمینان داده می‌گوید در صورتی که موضوع حقیقت داشته باشد، با این سرباز از سوی رهبری وزارت دفاع برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.


کارت

کارت