در گذشت یک روزنامه‌نگار موفق افغان

دوشنبه ۵ شهریور ۱۳۹۸ | افغانستان

محمد اکبر نیازی روزنامه‌نگار پیشکوست افغان و از ژورنالیستان موفق صدای امریکا و رادیو آزادی برای کشور های آسیای مرکزی ‌و جنوبی به علت مریضی دارفانی را لبیک گفت.

رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن تسلیت به خانواده مرحوم و خانواده مطبوعات برای مرحومه از بارگاه خداوند متعال جنت الفردوس تمنا و آرزو مینماید.

روحش شاد یادش گرامیبادمطالب مرتبط