EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


حکومت هر چه عاجل عاملین حمله به سلطان محمود خیرخواه را دستگیر نماید
جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

سلطان محمود خیرخواه مجری برنامه آهونه در تلویزیون ژمن حوالی ساعت ۱۱ قبل از ظهر زمانی که از منزل خود قریه دادوال ولسوالی اسماعیل خیل مندوزی بطرف شهر خوست در موتر تیز رفتار سراچه همراه با پسر ۸ ساله خود روان بود در ۵۰۰ متری کمپلکس اداری ولایت خوست و حدود ۱۰۰ متری چک پاینت امنیتی از طرف افراد موتر سایکل سوار با تفنگچه بی صدا هدف قرار گرفته و از ناحیه سر جراحت شدید برداشت.
موصوف در اولین لحظات توسط پسر ۸ ساله اش به شفاخانه جراحی عصب دارالشفاء انتقال گردیده که داکتران در این شفاخانه در همان لحظات اول وضعیت وی را وخیم وانمود ساخته به خبرنگاران گفتند که مرمی در یک طرف سر آقای خیرخواه اصابت نموده و از طرف دیگر خارج شده و اصلا قابل معالجه و عملیات نیست.
آقای خیرخواه حوالی ساعت ۸:۳۰ شب در این شفاخانه جان باخت.
کمیته بررسی قضایای خبرنگاران و رسانه ها در وزارت امور داخله پس از این رویداد به قوماندانی امنیه خوست دستور داد تا هر چه عاجل این رویداد را بررسی نموده و نتیجه را با این کمیته شریک سازند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان بعد از رویداد دست داشتن افراد این گروه را در حمله بالای خیرخواه رد نموده و گفت افراد آنها در این رویداد دست ندارد.
هیچ گروه دیگری هم مسوولیت حمله بالای وی را نپذیرفته است.
محمد حلیم فدایی والی ولایت خوست در اولین واکنش خود در برابر این رویداد در یک اعلامیه ای نسبت جان باختن آقای خیرخواه اظهار تاثر کرده و گفته است که به مسوولین امنیتی خوست هدایت داده است تا این رویداد همه جانبه بررسی شود و عاملین آن به ارگانهای عدلی و قضایی سپرده شود.
آقای خیرخواه قبلا در بخش های فرهنگی و تیاتر فعالیت داشته که سال‌های ۲۰۰۱ ابتدا در تلویزیون ملی برنامه مظلوم سلگی، بعد در رادیو تلویزیون غرښت برنامه ناهیلی زړونه و در سال‌های اخیر تا زمان جان باختن تهیه و اجرای برنامه آهونه را در تلویزیون ژمن بعهده داشت.
محتوای همه این برنامه های تلویزیونی جمع آوری کمک از ثروتمندان و توزیع آن به مساکین بوده است.
حجت الله مجددی معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان ضمن نکوهش این رویداد از ارگان‌هایی کشفی و امنیتی میخواهد تا هر چه زودتر در قسمت دستگیری عاملین این رویداد اقدام نمایند.


کارت

کارت