انتخاب هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران

پنجشنبه ۱ دی ۱۳۹۵ | اخبار

در پی برگزاری اولین مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران اساسنامه این انجمن به تصویب اعضا شرکت کننده در مجمع عمومی رسید و پس از آن انتخابات هیات مدیره و بازرسان انجمن برگزار گردید که نتایج آن به شرح زیر است.

اعضای منتخب هیات مدیره:

بهروز گرانپایه
‎داوود محمدی
‎افشین امیر شاهی
‎هوشمندرضوی
اعظم ویسمه
‎مهرداد خدیر
‎نسرین تخیری

426326970_14425752452570340839

اعضای علی البدل هیات مدیره:

مژگان جمشیدی
‎هادی حیدری
‎مهدی حسنی

اعضای منتخب بازرسان:

امیرهادی انواری
‎گیسو فغفوریمطالب مرتبط