EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان: محروم نمودن خبرنگاران از پوشش انتخابات پارلمانی پذیرفتی نیست
دوشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۷

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان در بیانه‌ای «دور نگهداشتن خبرنگاران رسانه‌های محلی از پوشش انتخابات پارلمانی» را دلیلی بر ایجاد «شک و تردیدهایی را در شفافیت انتخابات» دانست.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

تماس‌هایی‌ که طی دو روز خبرنگاران رسانه‌های محلی با دفاتر ولایتی و دفتر مرکزی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان دارند، نشان دهنده آنست که نمایندگی‌های ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات حاضر نیستند تا مانند انتخابات‌های گذشته برای این خبرنگاران کارت پوشش انتخابات پارلمانی را توزیع نمایند.

یافته‌های انجمن نشان میدهد که با وجود تلاش‌های مسوولین رسانه‌های محلی در ولایات، بر علاوه این‌ که تا هنوز نتوانسته‌ اند کارت نظارت انتخابات را دریافت کنند، در بعضی ولایات با برخورد نامناسب مسوولین محلی این کیمسیون نیز مواجه شده‌ اند.

تعدادی از مسوولین رسانه‌ها می‌گویند آخرین آگاهی را که در این دو روز اخیر از دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات دریافت کردند، برای شان گفته شده که باید کارت‌های نظارتی شان را از کمیسیون مرکزی انتخابات بدست بیاورند، که این کار برای ولایاتِ نزدیک به کابل، خیلی دشوار و برای ولایات دور دست ناممکن است، تا در این دو روز رسمیِ پیشرو بتوانند اسناد خود را به دفتر مرکزی کمیسیون انتخابات برسانند و از آنجا برای خبرنگاران رسانه های خویش را بدست بیاورند.

با وجودیکه حجت الله مجددی معاون انجمن ژورنالیستان آزاد، نگرانی عمیق رهبری انجمن را نسبت به این موضوع یک روز قبل با آقای ابراهیمی،‌ یک‌تن از سخنگویان کمیسیون انتخابات شریک ساخت، مگر تا حال حتی اقدام مقدماتی صورت نگرفته است تا مسوولین و خبرنگاران رسانه‌های محلی از دریافت کارت، اطمینان حاصل نمایند.

رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان نسبت به این موضوع، شدیداً نگران بوده و بی ‌توجهی کمیسیون مستقل انتخابات نسبت به این موضوعِ مهم را نگران کننده می‌ پندارد و اینکه رسانه‌های محلی، نقش مهمی را در پوشش رویداد‌های محلی آن‌ هم در یک پروسه ملی دارند و از این روند بدور بمانند، شک و تردیدی‌های را نسبت به شفافیت این پروسه ملی بوجود می‌آورد.

بناء انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از نهاد‌های همکار و ناظر از انتخابات پارلمانی می‌خواهد تا کمیسیون مستقل انتخابات را قانع سازند که سهولت‌ های لازم را برای دریافت کارت پوشش رسانه ای مراکز رایدهی از طریق نمایندگی های ولایتی خویش برای خبرنگاران رسانه‌های محلی بوجود بیاورند.


کارت

کارت