EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


حریق رادیو تلویزیون غزنویان و رادیو رنا در ولایت غزنی
یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

طرفهای درگیر جنگ مکلف به رعایت قوانین بین المللی برای حفاظت از تاسیسات ملکی بخصوص رسانه ها میباشند.

انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان آتش زدن رسانه ها را خلاف اصل آزادی بیان و جلوگیری از اطلاع رسانی دقیق برای همشریان پنداشته ضمن تقبیح این عمل، از طرف های درگیر میخواهد تا در قسمت تامین امنیت و جلوگیری از حریق، تخریب و صدمه رسیدن به رسانه ها و تامین امنیت خبرنگاران اقدامات عملی نموده و گامهای جدی بردارند.

احمد فرید عمری مسوول رادیو تلویزیون غزنویان و رادیو رنا طی تماسی به انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان گفت:« حوالی ساعت ۱۰:۳۰ قبل از ظهر از طرف شاهدان همرایم تماس گرفته شد و گفتند که از رادیو دود می براید و دروازه هایش باز است، در کوچه و  بامب ساختمان رادیو تلویزیون طالبان قرار دارند.»

رادیو تلویزیون غزنویان بعنوان یک رسانه آزاد که نشرات آن مطابق به اصول خبرنگاری عیار بوده در ساختمانی در کنار حوزه دوم پولیس ولایت غزنی فعالیت داشت، که حدود ۶ ماه قبل رادیو رنا نیز در همین ساختمان نشرات خود را آغاز نمود.

این در حالیست که پنجشنبه شب در اثر حمله طالبان و در گیری با نیروهای حکومتی در تپه رادیو تلویزیون ولایت غزنی بر علاوه جان باختن یک کارمند تخنیکی رادیو تلویزیون ملی غزنی بنام محمد داود، آنتن و فرستنده تلویزیون ملی و آنتن تعدادی از رسانه ها در آن ساحه حریق گردید که با وجود تاکید مکرر نهاد های خبرنگاری و انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان برای تامین امنیت سایر رسانه هیچگونه اقدامی نگردید.

مسوولین امنیتی در ولایت غزنی و کابل در زمینه حریق این رسانه ها هیچگونه اظهار نظر نکردند، مگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان آتش زدن رسانه ها از جانب افراد مربوط به خود را نپذیرفته و میگوید که آن ساحات در جریان جنگ دو طرف تخریب گردیده است.

 


کارت

کارت

حمایت مالـیاز آزادی مطبوعات
و روزنامه‌نگاری مستقل در ایران
حمایت کنید