EnglishFrançaisEspañolعربیفارسی


براساس نظرسنجی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و همزمان با روزجهانی مبارزه با خشونت علیه زنان:
از هر دو روزنامه‌نگار زن، یک نفر مورد خشونت جنسیتی قرار می‌گیرد
شنبه ۴ آذر ۱۳۹۶

براساس نتایج یک نظرسنجی توسط فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران؛بزرگترین مجموعه روزنامه‌نگاران در جهان؛ تقریبا از هر دو روزنامه‌نگار زن، یکی از آنها هنگام کار با آزار و اذیت جنسی، سوء رفتارهای روانی، تسویه حساب آنلاین و انواع دیگر خشونت‌های جنسیتی(GBV) قرار می‌گیرند.

‎همچنین ۸۵ درصد شرکت کنندگان دراین نظرسنجی می‌گویند هیچ اقدام یا اقداماتی علیه مجرمان خشونت‌های جنسی در محل کار صورت نگرفته و اکثر محل‌های کار حتی یک سیاست و شیوه‌نامه کتبی برای مقابله با چنین سوء استفاده‌هایی ندارند.
‎همچنین بنا بر نتایج این نظرسنجی، رسانه‌ها، مکانیسمی برای تهیه گزارش در صورت وقوع چنین مسائلی ندارند.

 

‎نتایج نظرسنجی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران که در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان و با شرکت تقریبا ۴۰۰ روزنامه‌نگار زن از ۵۰ کشور دنیا انجام شده به شرح زیر است:

– ۴۸ درصد روزنامه‌نگاران زن از خشونت مبتنی بر جنسیت رنج برده‌اند.

– ۴۴ درصد روزنامه‌نگاران زن مورد آزار و اذیت آنلاین قرار گرفته‌اند.

– از میان رایج‌ترین خشونت مبتنی بر جنسیت در روزنامه‌نگاران زن، ۶۳ درصد آنان از خشونت کلامی، ۴۱ درصد از خشونت روانی، ۳۷ درصد از آزار جنسی و ۲۱ درصد از سوء استفاده اقتصادی رنج می‌برند و تقریبا ۱۱٪ نیز خشونت فیزیکی را تجربه کرده‌اند.

– ۴۵ درصد از افرادی که مرتکب اعمال خلاف شده بودند، افرادی خارج از محل کار روزنامه‌نگاران زن بوده‌اند که شامل منابع خبری روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، خوانندگان و شنوندگان می‌شوند. ۳۸ درصد دیگر از افرادی که متوسل به خشونت علیه زنان شده‌اند نیز رئیس یا سرپرست روزنامه‌نگاران زن بوده‌اند.

– ۳۹ درصد از کسانی که مورد سوء‌استفاده و آزار قرار گرفته‌اند توسط افراد ناشناس بوده است.

– دو سوم (۶۶.۱۵٪) روزنامه‌نگاران زن هیچگاه شکایت رسمی در خصوص آزار و اذیت جنسی نکرده‌اند.

– از میان روزنامه‌نگاران زن کسانی که شکایت کرده‌اند، ۸۴.۸ درصد آنان اعتقاد ندارند که اقدامات کافی در همه موارد علیه مجرمان انجام شده است و تنها ۱۲.۳٪ از نتیجه شکایت‌شان راضی بودند.

– تنها ۲۶٪ از محل‌های کار سیاست‌هایی برای جلوگیری از خشونت جنسیتی و آزار جنسی علیه روزنامه‌نگاران زن دارند.

گزارش میندی ران، رئیس هیئت مشارکت شورای همکاری بین‌المللی IFJ، را بخوانید.

به صفحه مخصوص خشونت علیه روزنامه‌نگاران زن را متوقف کنید مراجعه کنید.

متن کامل این خبر را اینجا به زبان انگلیسی مطالعه کنید.


کارت

کارت