آفرین چیت‌ساز

دوشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۶ | روزنامه‌نگاران زندانی

روزنامه‌نگار حوزه سیاست خارجی روزنامه ایران است. او از دستگیرشدگان پرونده معروف به «پروژه نفوذ» است.

سابقه دستگیری:

بازداشت اول: تاریخ بازداشت 1394/8/11

اتهام: تبلیغات علیه نظام – ماده ۵۰۰ / جاسوسی – ماده ۵۰۱ / اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی‌ – ماده ۶۱۰ / اهانت به مقام رهبری و بنیانگذار جمهوری اسلامی – ماده‌ ۵۱۴

حکم: دو سال زندانمطالب مرتبط# درخواست فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران برای آزادی کیوان صمیمی و مرضیه امیری
# کنگره جهانی فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران خواستار آزادی روزنامه نگاران زندانی در ایران شد